Nauczyciel w przedszkolu troszeczkę inaczej obchodzi dzień 14 października. W tym dniu jest ze wszystkimi swoimi wychowankami w miejscu pracy i dzięki temu może naprawdę poczuć wagę jaką przywiązują przedszkolacy do wysiłku swojego opiekuna.

Od rana czuć atmosferę wielkiego święta. Dzieci ubrane są inaczej niż w czasie zwykłych dni. Czekają na uroczystość. Udekorowana sala, zaproszeni goście  i wreszcie wspaniały program artystyczny w wykonaniu dzieci z grupy Tygryski przygotowany przez p. Agnieszkę Grabowską, to wszystko układa się w jedną, niepowtarzalną całość mającą na celu uczczenie ciężkiej pracy nauczycieli oraz wszystkich innych pracowników przedszkola. Bo w przedszkolu 14 październik to nie tylko potocznie nazywany Dzień Nauczyciela, to święto wszystkich tych, którzy oddają całe swoje serce, aby dzieciom w przedszkolu było naprawdę dobrze. Świętuje więc pani intendentka, panie kucharki, panie woźne, pan konserwator. Bez tych wszystkich osób nauczyciel w przedszkolu nie mógłby wykonywać swoich obowiązków na najwyższym poziomie. Były wiersze, piosenki. Wyjątkowy, jesienny dzień! Życzenia złożone przez panią dyrektor Joannę Srokę wlały w serca pracowników przedszkola dużo otuchy i dodały sił do podejmowania wyzwań jakie czekają przed każdym w nowym roku szkolnym.

Dziękujemy!

„Każdy przedszkolak o tym wie:
Chcesz być zdrowym ruszaj się!
Sport to bardzo ważna sprawa
Są reguły, jest zabawa.”

W tym roku przedszkolaki obchodziły swoje święto na sportowo.  Dzieci uczestniczyły w różnorodnych aktywnościach z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych. Dużo radości sprawiła wizyta pana Bartosza Piórko – hokeisty, wielokrotnego medalisty – który opowiedział przedszkolakom o swojej przygodzie ze sportem, wspólnie z dziećmi zagrał w mini – hokeja oraz wręczył na ręce pani dyrektor pamiątkową koszulkę.

Na zakończenie wspaniałego, pełnego niespodzianek dnia dzieci otrzymały medale, drobne upominki w postaci skakanek i piłeczek oraz prezenty dla całej grupy.

Z okazji Dnia Przedszkolaka, życzymy Wam drogie Dzieci,

aby uśmiech zawsze gościł na waszych twarzach,

każdy dzień był wspaniałą przygodą i niósł ze sobą wiele cudownych i pozytywnych doświadczeń.

Niech Wasze marzenia się spełniają !!!

KAŻDY PRZEDSZKOLAK DOBRZE WIE,
ŻE KIEDY 20 WRZESIEŃ ZBLIŻA SIĘ,
OD NAJMŁODSZEGO, AŻ PO STARSZAKA,
WSZYSCY ŚWIĘTUJĄ DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
Zapraszamy wszystkie dzieci z Naszego Przedszkola do wspólnego świętowania
20.09.2021 tj, poniedziałek
pod hasłem :”Dzień Przedszkolaka zdrowo i sportowo !”
W programie :
– „Sport to zdrowie”- zabawy sportowe pod okiem zaproszonych gości
– gry i zabawy sportowe w grupach.
– specjalne menu przedszkolaka w jadłospisie.
– niespodzianka dla każdego dzielnego przedszkolaka.
-wspaniała zabawa!
Prosimy aby dzieci w tym dniu, przyszły ubrane na sportowo!

W trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci w naszym przedszkolu w dniu 16.09.2021r. o godz. 10:00 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i przedszkolaków z budynku przedszkola. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki. Zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.
Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bochni oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Łąkcie Górnej. W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie przedszkolaki, personel oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkcie Górnej.
Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek.
Na umówiony sygnał dźwiękowy zgodnie z Procedurą ewakuacji wszyscy opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi w czasie 3 minut.

Dziękujemy  Druhom Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkcie Górnej za pomoc i współpracę.

W dniu 10 września br. roku dzieci z grupy Tygryski  już po raz kolejny wzięły udział w sprzątaniu okolicy wokół naszego przedszkola partycypując w ten sposób w ogólnopolskiej akcji „Sprzątania świata” organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia.Tegorocznej edycji programu przyświecało hasło: „Myśle, więc nie śmiecę”.

            Przedszkolaki zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki, worki na śmieci i pozytywnie zmotywowani wzniosłym celem przedsięwzięcia wyruszyli spod budynku przedszkola i zajęli się oczyszczaniem najbliższej okolicy przedszkola.

            Pogoda dopisała, dzięki zacięciu i aktywnej postawie większości dzieci udało się zebrać dwa worki śmieci, które następnie zostały złożone do odpowiednich pojemników.

Szanowni Rodzice,

1 września 2021 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022.
W związku z trwającą pandemią COVID-19 nadal obowiązują nas liczne ograniczenia. Proszę o zapoznanie się i stosowanie do zasad obowiązujących w przedszkolu, określonych w Procedurze bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej wynikających z wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej Pobierz

Organizacja pracy przedszkola w okresie pandemii COVID-19:

1. Przedszkole jest czynne od 7.00 do 16.00
Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 8.30.
2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
3. Dzieci do placówki są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
4. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
5. Wychowankowie odbierani będą przez pracowników przedszkola od rodziców/opiekunów prawnych w holu budynku. Kolejny rodzic/opiekun zobowiązany jest do utrzymywania odległości między innymi rodzicami/dziećmi wynoszącą min. 1,5 m.
6. Rodzic powinien wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
7. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola żadnych przedmiotów lub zabawek
8. Dzieci nie przynoszą również jedzenia, wody i innych napojów.
9. W przedszkolu dzieci nie zakrywają ust i nosa (nie chodzą w maseczkach).
10. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
11. Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji
12. Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizoluje dziecko w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola
13. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni w wyjątkowych sytuacjach, przy rygorystycznym przestrzeganiu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przed wejściem do przedszkola, 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi;
(w szatni będzie mogła przebywać ograniczona liczba osób, pozostali będą oczekiwać przed wejściem do budynku);
14. Rodzice dzieci 3 letnich, które po raz pierwszy przyjdą do naszego przedszkola mogą wejść do przedszkola z dzieckiem na kilka minut do szatni pod salę zabaw. Prosimy o skracanie pobytu w szatni do minimum, w celu umożliwienia innym rodzicom przyprowadzenie dzieci do sali. Rodzic musi być zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki oraz zdezynfekować ręce przy drzwiach przedszkola.
16. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

Opłaty za przedszkole:

Bezpłatna realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8:00 do 13:00 .

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza podstawę programową wynosi za każdą rozpoczętą godzinę zajęć 1,00 zł i pobierana jest za usługi świadczone :

– rano od godz. 7:00 do godz. 8:00

– po południu od godz. 13:00 do godz. 16:00

Dzieci 6-letnie – realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – opłata tylko za żywienie.

Opłata za żywienie wynosi:

4,20 zł za dwa posiłki (śniadanie, obiad)

5,00 zł za trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonywać bezpośrednio na konto:

Nr konta: 17 8591 0007 0080 0215 8600 0001

Należy wykonać 2 przelewy:

1. Za żywienie

2. Za opłatę stałą

Tytuł przelewu:

Imię i nazwisko dziecka, adres dziecka, za jaki miesiąc.

Wpłat należy dokonywać do 14 dnia każdego miesiąca.

Za wpłaty dokonane w późniejszym terminie będą naliczane odsetki. Informację o wysokości opłaty otrzymają Państwo w formie pisemnej na początku każdego miesiąca.

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

1. Język angielski – zajęcia prowadzi mgr Dorota Juszczyk

2. Religia – ks. mgr Mariusz Ogorzelec
Proszę o zgłoszenie, jeżeli ktoś z Państwa nie wyraża zgody na udział dziecka w religii.

3. Terapia logopedyczna – mgr Anna Juszczyk
Proszę o zgłoszenie, jeżeli Państwo nie wyrażają zgody na przesłuchanie dziecka przez logopedę.

Przynosimy do przedszkola podpisane buciki na zmianę, dzieci młodsze zapasowe ubranka na przebranie w podpisanym woreczku.
W przedszkolu dzieci nie będą myć zębów.

 

Kontakt z dyrektorem i wychowawcą

Tel. 14 613 15 80

mail: przedszkole-publiczne@wp.pl
Wychowawcy ustalą z Państwem również dodatkowe formy kontaktów.

 

Życzę Państwu dużo optymizmu, zadowolenia oraz satysfakcji z osiągnięć i sukcesów dzieci. 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Joanna Sroka

 

 

   Serdecznie witamy naszych przedszkolaków i ich rodziców po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieje, że wypoczęci i z uśmiechem na twarzy wracacie w nasze przedszkolne progi.
Szczególnie ciepło witamy naszych nowych podopiecznych, którym życzymy szybkiej adaptacji oraz nawiązania wspaniałych znajomości. Wszystkim członkom naszej przedszkolnej społeczności życzymy dużo radości, słońca oraz wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym.

 

 

Dyrektor przedszkola zaprasza Rodziców na zebrania związane z organizacją nowego roku szkolnego.
Zebrania odbędą się wg. następującego harmonogramu:

  • Rodzice dzieci 3,4 letnich – 1 września godz. 15.00
  • Rodzice dzieci 5 letnich –    1 września godz. 16.00
  • Rodzice dzieci 6 letnich –     2 września godz.15.00

Na zebraniach obowiązują zasady reżimu sanitarnego ( maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny)

Rodzice otrzymają na zebraniu dokumenty, które należy wypełnić w przedszkolu, prosimy o przyniesienie długopisu

                                                                                                                                                          Dyrektor przedszkola                                                                                                                                                                           Joanna Sroka

                                                                                            

27.06.2021 grupa „Tygryski” z naszego przedszkola pięknie się  zaprezentowała  VIII Festiwalu Kultury Beskidu Wyspowego – Beskidzkie Rytmy i Smaki. Wydarzenie odbywało się on-line w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie. Tygryski przedstawiły układ taneczny do utworu Symfonia – Perfect, zaśpiewały piosenki: „Co powie tata”, „Szła dzieweczka do laseczka” oraz „Lipka”. W ramach podziękowań za występ dzieci miały przygotowany seans filmowy w Kinie za Rogiem. Bardzo dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie w ostatni występ naszych przedszkolaków. Gratulujemy udanego występu, już ostatniego pod skrzydłami naszego przedszkola.