NASZE PROJEKTY

 

Od 1  września 2019 r. w naszym przedszkolu ruszył projekt pt” Łąkta Górna przyjazna przedszkolakom” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X Wiedza i kompetencje w rejonie, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Podziałanie 10.1.2  Wychowanie przedszkolne – SPR.

Głównym celem projektu było i jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych  na terenie gminy Żegocina poprzez utworzenie  dwóch nowych oddziałów dla 50 dzieci w naszej placówce oraz podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dla 100 dzieci poprzez organizację zajęć dodatkowych takich jak: logopedia, rytmika i taniec, zajęcia plastyczno-teatralne, informatyka i angielski. W ramach projektu zostały wyposażone dwie sale w meble, zabawki oraz pomoce edukacyjno – dydaktyczne, zostało zatrudnionych czterech nauczycieli i woźna. Sale zostały wyposażone w sprzęt taki jak tablice interaktywne, laptop z oprogramowaniem multimedialnym do zajęć z matematyki dla przedszkoli oraz tablety  na zajęcia informatyczne. Celem zakupu tych urządzeń jest uatrakcyjnienie zajęć i wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań TIK do placówki przedszkolnej.

W ramach projektu siedmiu nauczycieli skorzystało ze szkoleń z tablic interaktywnych w nowoczesnym nauczaniu oraz dwóch nauczycieli ukończyło studia podyplomowe z logopedii oraz  gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, rytmiki i tańca w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci.

Wartość projektu ogółem wyniosła: 460 527,50 zł, w tym dofinansowanie (wkład UE) 391 448,37zł.
Realizacja projektu spotkała się w placówce z dużym zainteresowaniem, a przede wszystkim z dużym zaangażowaniem dzieci. Przedszkolaki chętnie brały udział w proponowanych zajęciach dodatkowych, a także prezentowały swoje umiejętności plastyczne, taneczne i wokalne na uroczystościach przedszkolnych, a także konkursach i przeglądach.

 

ŁĄKTA GÓRNA PRZYJAZNA PRZEDSZKOLAKOM

 

Partner Projektu: Gmina Żegocina
32-731 Żegocina 316
e-mail: gmina@zegocina.pl. tel: 14 648 45 20
Realizator Projektu: Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej
Łąkta Górna 168