Regulamin rekrutacji

Regulamin

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

w projekcie pn. „Łąkta Górna przyjazna przedszkolakom”

 

 • 1

Informacje o projekcie

 1. Projekt „Łąkta Górna przyjazna przedszkolakom” realizowany jest przez Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej w okresie od 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r. Zajęcia wykonywane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16.00, w dni  zajęć przedszkolnych.
 2. Beneficjentem jest Gmina Żegocina, a projekt realizuje Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej, Łąkta Górna 168, 32-731 Żegocina.
 3. Projekt pn. „Łąkta Górna przyjazna przedszkolakom” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X Wiedza i kompetencje w rejonie, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Podziałanie 10.1.2  Wychowanie przedszkolne – SPR.
 4. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 100 dzieci w wieku 2,5 - 6 lat zamieszkałych na terenie Gminy Żegocina. Wiek uczestnika/uczestniczki mierzony jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
 5. Gmina Żegocina zastrzega możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniające

w sytuacji niezapełnienia wszystkich miejsc i braku listy rezerwowej.

 1. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości świadczonych usług przez:
 1. utworzenie dwóch nowych oddziałów dla 50 dzieci w wieku 2,5 - 4 lat
 2. wyrównywanie zdiagnozowanych deficytów u 100 dzieci w tym 50

 z nowoutworzonych oddziałów

 1. wyrównywanie szans dzieci ze szczególnymi potrzebami w tym dzieci

 z niepełnosprawnościami tak, aby możliwy był pełniejszy ich udział w edukacji przedszkolnej

 1. rozszerzenie oferty przedszkola w Łąkcie Górnej o dodatkowe zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej w zakresie zajęć dodatkowych rozwijających umiejętności
 2. podniesienie kompetencji i umiejętności 7 nauczycieli
 1. Niniejszy regulamin określa kryteria i zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie.

 

 • 2

Oferowane formy wsparcia

 1. Dofinansowanie organizacji i funkcjonowania dwóch nowych oddziałów przedszkolnych dla  50 osobowej grupy przedszkolnej w Łąkcie Górnej, poprzez m.in. adaptację pomieszczeń i doposażenie nowych oddziałów, dofinansowanie kosztów wynagrodzenia 4 nauczycieli oraz woźnej.
 2. Dofinansowanie organizacji dodatkowych zajęć w przedszkolu w Łąkcie Górnej

w okresie od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.  tj.:

 1. zajęcia z logopedii
 2. zajęcia z rytmiki i tańca
 3. zajęcia plastyczno – teatralne
 4. zajęcia informatyczne
 5. zajęcia z j. angielskiego

poprzez m.in. dofinansowanie kosztów wynagrodzenia osób prowadzących dodatkowe zajęcia.

 1. Dofinansowanie opłaty za studia podyplomowe z logopedii dla 1 nauczyciela oraz  studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, rytmiki i tańca

w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci dla 1 nauczyciela oraz szkolenie

 z zastosowaniem tablic interaktywnych w nauczaniu dla 7 nauczycieli z przedszkola w Łąkcie Górnej.

 1. Formy wsparcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć, który ustala dyrektor przedszkola.
 2. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w harmonogramie zajęć.
 3. Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola.
 4. Wychowanka/-ek może uczestniczyć w jednej lub kilku rodzajach form wsparcia.
 • 3

Zasady rekrutacji

 1. Do udziału w projekcie uprawnione są dzieci, których chęć uczestnictwa zgłosili ich rodzice i spełniają następujące warunki:
 2. wiek dziecka: 2,5- 4 lat
 3. zamieszkanie na terenie gminy Żegocina a w przypadku wolnych miejsc dzieci z terenu innych gmin województwa małopolskiego.
 4. dostarczenie kompletu dokumentów.
 5. Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w projekcie, deklaracja uczestnictwa, oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne udostępnienie wizerunku dziecka na niekomercyjne potrzeby projektu. W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej dokumenty powinny zostać podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 6. Do projektu mogą zostać zakwalifikowane dzieci przyjęte do przedszkola w ramach rekrutacji przeprowadzonej w marcu 2019 roku zgodnie z zapisami ustawy prawo oświatowe. Ocenie poddawane są dokumenty złożone na potrzeby rekrutacji dziecka do W pierwszej kolejności do nowoutworzonej grupy przedszkolnej przyjmowane są dzieci, które spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów ustawowych, które mają jednakową wartość:
 7. wielodzietność rodziny kandydata
 8. niepełnosprawność kandydata;
 9. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 10. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 11. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 12. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 13. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal będą wolne miejsca

w nowoutworzonej grupie przedszkolnej przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego według kryteriów określonych przez organ prowadzący

 1. W trakcie oceny wyłaniani są uczestnicy/czki, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów o przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. W przypadku braków lub nieścisłościach w dokumentach rekrutacyjnych Komisja Rekrutacyjna zwróci się telefonicznie/osobiście do rodziców/opiekunów prawnych dziecka z wnioskiem o ich uzupełnienie w terminie 5 dni roboczych.
 3. Komisja Rekrutacyjna stworzy listę rezerwową z osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie odrębnie dla każdej z form wsparcia. Kolejne osoby z listy rezerwowej będą mogły zostać zakwalifikowane do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych.
 4. Rekrutacja zostanie przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną w składzie:  trzech nauczycieli Przedszkola Publicznego w Żegocinie
 5. Biuro Projektu mieścić się będzie w Przedszkolu Publicznym w Łąkcie Górnej.
 6. Rekrutacja do nowoutworzonej grupy przedszkolnej prowadzona jest od 08.2019r. do 15.09.2019 r.
 7. Rekrutacja na zajęcia dodatkowe prowadzona jest od 02.09.2019r. do 19.09.2019r

 z wyjątkiem zajęć z logopedii

 1. Zajęcia z logopedii będą dla dzieci, u których zostanie zdiagnozowana potrzeba terapii logopedycznej
 2. Rekrutacja na studia podyplomowe i szkolenie dla nauczycieli prowadzona jest od 02.09.2019r. do 16.09.2019 r.
 3. Ewentualna druga rekrutacja (uzupełniająca) zostanie ogłoszona na 7 dni od dnia naboru.
 4. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonej rekrutacji, listę osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową.
 5. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Jeżeli liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc w grupach, stosowane będą kryteria ustawowe dotyczące rekrutacji do przedszkoli określone w ust. 3 i 4.
 7. Wymagania rekrutacyjne dla wychowanków/ek określonych w ust. 11 :
 8. dzieci zrekrutowane do Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej
 9. przedstawienie formularza zgłoszenia dziecka, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
 10. złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;
 11. złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z projektem, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu
 12. złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne udostępnienie wizerunku dziecka na niekomercyjne potrzeby projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
 13. Wymagania rekrutacyjne dla uczestników/uczestniczek określonych w ust. 12:
 14. przedstawienie formularza zgłoszeniowego uczestnictwa osoby dorosłej w projekcie, stanowiącego załącznik nr 1a do niniejszego regulaminu,
 15. złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie „Łąkta Górna przyjazna przedszkolakom”, stanowiącym załącznik nr 2a do niniejszego regulaminu;
 16. złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z projektem, którego wzór stanowi załącznik nr 3a do niniejszego regulaminu
 • 4

Uczestnictwo w projekcie

 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest podpisanie deklaracji uczestnictwa przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zakwalifikowanego do udziału w projekcie wraz z oświadczeniem wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu.
 2. Deklaracje uczestnictwa w projekcie należy składać w Przedszkolu Publicznym

 w Łąkcie Górnej

 1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do regularnego i aktywnego uczestniczenia
  w zajęciach.
 2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
 3. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami losowymi i innymi uzasadnionymi przypadkami.
 4. Rodzic/opiekun prawny dziecka ma obowiązek niezwłocznie poinformować nauczyciela o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach.
 5. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. wydłużenie okresu chorobowego, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód) rodzice/opiekunowie prawni dziecka mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach.
 6. Udział w projekcie kończy się w przypadku:
 7. zakończenia realizacji projektu,
 8. zakończenia przez dziecko uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych,
 9. skreślenia uczestnika projektu z listy.
 10. Skreślenia uczestnika/czki projektu z listy dokonuje się w przypadku:
 11. Zachowanie jego będzie stwarzać zagrożenie dla innych wychowanków, a także będzie naruszać ich godność osobistą i wyczerpane zostały wszelkie oddziaływania wychowawcze na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, jeśli nie uczestniczy w zajęciach ponad 14 dni kalendarzowych i jego nieobecność nie została usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna prawnego.
 12. W przypadku rezygnacji bądź wykreślenia uczestnika/czki z udziału w projekcie na jego miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.

 

 • 5

Prawa i obowiązki uczestników i uczestniczek

1.Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest uprawniony/a do:

 1. nieodpłatnego udziału w oferowanych w ramach projektu zajęciach w ilości 5 godzin dziennie. W przypadku pobytu dziecka powyżej 5 godzin za każdą godzinę pobiera się opłatę w wysokości 1 zł – na podstawie uchwały nr XXXIII/237/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 23.03.2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia

w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Żegocina.

 1. zajęcia dodatkowe są bezpłatne.
 2. korzystania z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu.
 3. Uczestnik/ka projektu jest zobowiązany/a do:
 4. przestrzegania regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 5. systematycznego uczestniczenia w zajęciach,
 6. przestrzegania punktualności,
 7. udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie instytucjom zewnętrznym,
 8. bieżącego informowania dyrektora przedszkola o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w projekcie,
 9. wypełniania ankiet ewaluacyjnych dla celów ewaluacji i monitorowania projektu;
 10. poszanowania pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w realizacji projektu.
 11. W przypadku rezygnacji dziecka z udziału w projekcie Dyrektor przedszkola ma prawo zaproszenia do projektu innego uczestnika, z listy rezerwowej.

 

 • 6

Zasady monitoringu

 

 1. Uczestnicy/czki projektu oraz kadra zobowiązani są do udzielania informacji osobom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli projektu.
 • 7

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się wytyczne unijne oraz zapisy zawarte we wniosku o dofinansowanie.
 3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przekazywać do Dyrektora Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej
 4. Dyrektor przedszkola zastrzega sobie możliwość zmiany niemniejszego regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 6. Treść Regulaminu dostępna jest stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w przedszkolu

 w Łąkcie Górnej.

 1. Załącznikami do regulaminu są:
 2. formularz zgłoszeniowy uczestnictwa dziecka w projekcie (Załącznik Nr 1);
 3. formularz zgłoszeniowy uczestnictwa osoby dorosłej w projekcie (Załącznik Nr 1a);
 4. deklaracja uczestnictwa dziecka (Załącznik Nr 2);
 5. deklaracja uczestnictwa osoby dorosłej (Załącznik Nr 2a);
 6. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik Nr 3);
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie wizerunku uczestnika/czki

projektu (załącznik Nr 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żegocina, 01.08.2019