REGULAMIN REKRUTACJI

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY dot. TERMINÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Zarządzenie Nr 0050.476.2018.Z

                                                                                Wójta Gminy Żegocina

 z dnia 31 stycznia 2018r.

 

 

            w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.) zarządzam co następuje:

 • 1

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019:

 1. do przedszkola, oddziału przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. dla klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 • 2

Wykonanie powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzących przez Gminę Żegocina.

 • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                          Wójt Gminy

                                                           mgr Jerzy Błoniarz

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenie Nr 0050.476.2018.Z

                                                              Wójta Gminy Żegocina

   z dnia 31 stycznia 2018r.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1

Potwierdzenia przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym - rodzice składają pisemną deklarację

od 12 lutego 2018r.

do 23 lutego 2018r.

 

2

Uruchomienie rekrutacji. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26 lutego 2018r.

do 30 marca 2018r.

od 07 maja 2018r.

do 11 maja 2018r.

3

Weryfikacja wniosków

od 03 kwietnia 2018r.

do 05 kwietnia 2018r

od 14 maja 2018r.

do 16 maja 2018r.

4

Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

od 06 kwietnia 2018r.

17 maja 2018r.

5

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli zapisu dziecka

od 09 kwietnia 2018r.

do 13 kwietnia 2018r.

od 18 maja 2018r.

do 22 maja 2018r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komicję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

16 kwietnia 2018r.

23 maja 2018r.

 

 

 

 

OBOWIĄZEK SZEŚCIOLATKA

Przypominamy o obowiązku rodzica dziecka sześcioletniego Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z 2008 Nr145;pozycja 917. Art. 14 b ust.1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

 1. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;
 2. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
 3. Informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, realizacji tego obowiązku. Art.20.1. 1. Niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art.14 ust. 3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 2. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art.14 ust. 3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%; 1) Obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu (oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej), szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej.

Rekrutacja do przedszkola - zgodnie ze Statutem Przedszkola

Regulamin Rekrutacji 
 
do Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej
 
Podstawa prawna: 
•    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017r., poz. 59)
•    Art. 367 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 11 stycznia 2017r., poz. 60)
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r).

Postanowienia ogólne
§ 1
1.    Rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności każdego roku na dany rok szkolny. 
2.    Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 
3.    Wyciąg z regulaminu zostaje podany do powszechnej wiadomości na stronie internetowej oraz  na tablicy ogłoszeń  przedszkola.
Zasady rekrutacji 
§ 2
1.    Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest kompletnie wypełniony i złożony w terminie „Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej”.
2.    Przedszkole prowadzi ewidencję wydanych i przyjętych wniosków. 
3.    Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola  przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
4.    Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określony zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 6 ustawy Prawo oświatowe. 
5.    Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem pkt.6, 7, 
6.    W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
7.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
§ 3
1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:
  1) dziecko 6-letnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, dziecko 5-letnie oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegające się o przyjęcie do przedszkola  - 80 punktów
  2) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, umowy cywilno-prawnej, prowadzą działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne lub pobierają naukę/studiują – 40 punktów
  3) dziecko, którego rodzeństwo rozpoczyna lub kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu w roku szkolnym, na który jest prowadzony nabór  – 30 punktów
  4) dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów pracuje – 20 punktów
 2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Żegocina mogą być przyjęci do przedszkola na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1–4,  gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.
  Termin rekrutacji oraz prace Komisji Rekrutacyjnej
  § 4
  1.    Informacja o terminie rekrutacji przekazywana jest na:
  a) drzwiach budynku przedszkola.
  b)  tablicy ogłoszeń przedszkola
  c) stronie internetowej Gminy i Przedszkola / www.zegocina.pl    / http://przedszkole-publiczne-lakta-gorna.pl/
  2.    Terminy postępowania rekrutacyjnego:
  1) od 26 lutego do 30 marca  - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  2) 06 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  4) od 09 kwietnia do 13 kwietnia – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
  5) 16 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
  § 5
  1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola  przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.  Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
  2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
  1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, o której mowa w  art. 158 ust. 1 ustawy
  2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, o której mowa w art. 158 ust. 3 ustawy
  3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola.
 4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

5.Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

 1. Listy, o których mowa w ust. 3 i 4, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 2. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 5, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 • 6
 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola. 
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 • 7
 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
  2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 • 8
 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu.
  2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym przedszkolu, które przeprowadzały postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

Regulamin Rekrutacji wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 

Łąkta Górna, dnia 30 marca 2017r.