INFORMACJA DYREKTORA

Drodzy Rodzice,

Od poniedziałku, 25 maja 2020 roku Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej wznowiło swoją działalność.

WAŻNE INFORMACJE, o których powinniście Państwo wiedzieć to:

– przedszkole w czasie trwania epidemii COVID-19 pełni funkcję opiekuńczą,
– placówka nadal prowadzi edukację zdalną,
– nie organizuje się wyjść na spacer,
– nie są realizowane zajęcia dodatkowe,
– budynek przedszkola jest bezpieczny, został zdezynfekowany oraz gruntownie posprzątany,
– wychowankowie odbierani są przez pracowników przedszkola od rodziców/opiekunów prawnych przy wejściu do budynku przedszkola.
– pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka.
– Temperatura 37,0° C i wyższa uniemożliwia wejście dziecka na teren placówki.
– kolejny rodzic/opiekun zobowiązany jest do utrzymywania odległości między innymi rodzicami/dziećmi wynoszącą min. 2 metry,
– rodzice/opiekunowie zobowiązani są do założenia odpowiednich środków ochronnych (zgodnie z wytycznymi),
– do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe,
– jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola,
– do przedszkola dzieci przyprowadzane są i odbierane przez osoby zdrowe – prawnych opiekunów – zabezpieczone w maseczki,
– zostały zakupione środki do bieżącej dezynfekcji, dzieci nie będą miały rąk dezynfekowanych,
– ogranicza się przebywanie osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczka, rękawiczki ochronne, dezynfekcja rąk), zakaz wchodzenia Rodziców, jak i innych osób z zewnątrz do szatni oraz innych pomieszczeń przedszkola,
– wszystkim osobom wchodzącym do placówki będzie mierzona temperatura,
– każda osoba, której stan zdrowia będzie wzbudzał wątpliwości będzie proszona o konsultację lekarską (może się zdarzyć, że dziecko bądź Pracownik nie zostaną wpuszczeni na teren przedszkola),
– w razie potrzeby kontaktu z dyrektorem prosimy o kontakt pod nr telefonu 14 613 15 80 lub email: przedszkole-publiczne@wp.pl
– szczegółowo opracowano Procedurę bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej w okresie pandemii COVID-19 , z którą należy się obowiązkowo zapoznać,
– jedyna dopuszczalna forma kontaktu z nauczycielami to Państwa grupy społecznościowe, telefon lub email,
– wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów choroby, została ustalona ścieżka szybkiego kontaktu z rodzicami oraz służbami sanitarnymi,
– Rodzic zobowiązany jest do każdorazowego odebrania telefonu z przedszkola na numer podany w oświadczeniu. W razie braku kontaktu z rodzicami, przedszkole powiadamia Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w celu podjęcia dalszych kroków,
– z sal zabaw zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany, sale będą wietrzone co godzinę,
– zakaz przynoszenia przez dzieci własnych zabawek i innych przedmiotów z domu,
– godziny funkcjonowania przedszkola: od 7.00 do 16.00
– Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.
– Rodzice, którzy zdecydują się posłać dziecko do przedszkola proszeni są o szczegółowe zapoznanie się z obowiązującą Procedurą bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej w okresie pandemii COVID-19 i wypełnienie Oświadczenia oraz Deklaracji.

Wypełnione druki należy przesłać w formie elektronicznej na adres: przedszkole-publiczne@wp.pl.

Oryginały proszę dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola

Deklaracja

Oświadczenie

Procedura bezpieczeństwa