Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Rozpoczynamy nowy rok szkolny. W związku z trwającą pandemią COVID-19 rozpoczynamy go w sposób inny niż dotychczas, ponieważ obowiązują nas liczne ograniczenia. Z uwagi na obecną sytuację proszę o zapoznanie się i zastosowanie do zasad obowiązujących w przedszkolu, określonych w Procedurze bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej w okresie pandemii COVID-19, a wynikających z wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej – Procedura Bezpieczeństwa
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (aktualizacja 25 sierpnia) – Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Organizacja pracy przedszkola w okresie pandemii COVID-19.
1. Przedszkole jest czynne od 7.00 do 16.00. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 8.30.
2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
3. Dzieci do placówki są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
5. Wychowankowie odbierani będą przez pracowników przedszkola od rodziców/opiekunów prawnych w holu budynku przedszkola, przyjście proszę sygnalizować domofonem. Kolejny rodzic/opiekun zobowiązany jest do utrzymywania odległości między innymi rodzicami/dziećmi wynoszącą min. 2 metry,                                     6. Rodzic powinien wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka. Pracownik przedszkola dokona pomiaru temperatury ciała dziecka.
Temperatura 37,5° C i wyższa uniemożliwia wejście dziecka na teren placówki.
7. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola żadnych przedmiotów lub zabawek
8. Dzieci nie przynoszą również jedzenia, wody i innych napojów.
9. W przedszkolu dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach).
10. Wszystkie osoby dorosłe wchodzące do budynku obowiązkowo dezynfekują ręce /dzieci nie dezynfekują rąk/
11. Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji ( dywany, pluszaki, itp).
12. Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizoluje dziecko w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola
13. Na placu zabaw dzieci będą przebywać zgodnie z ustalonym grafikiem.
14. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni w wyjątkowych sytuacjach, przy rygorystycznym przestrzeganiu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przed wejściem do przedszkola, 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi;
(w szatni będzie mogła przebywać ograniczona liczba osób, pozostali będą oczekiwać przed wejściem do budynku);
15. Dzieci nie będą leżakowały, w razie potrzeby na każdej sali będą dostępne miejsca odpoczynku dla dzieci;

Opłaty za przedszkole:
Bezpłatna realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8:00 do 13:00 .
Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza podstawę programową wynosi za każdą rozpoczętą godzinę zajęć 1,00 zł
Dzieci 6-letnie – realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – opłata tylko za żywienie.
Opłata za żywienie wynosi:
3,70 zł za dwa posiłki (śniadanie, obiad)
4,50 zł za trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

Opłata naliczana jest przez panią Intendent.
Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonywać bezpośrednio na konto:        17 8591 0007 0080 0215 8600 0001 
Należy wykonać 2 przelewy wpisując tytułem:
1.Opłata za żywienie, imię i nazwisko dziecka, adres dziecka, za jaki miesiąc.
2.Opłata stała, imię i nazwisko dziecka, adres dziecka, za jaki miesiąc.

Wpłat należy dokonywać 12,13 i 14 dnia każdego miesiąca.
Za wpłaty dokonane w późniejszym terminie będą naliczane odsetki.

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu:
1. Język angielski – mgr Dorota Juszczyk
2. Religia – ks. mgr Mariusz Ogorzelec
Proszę o zgłoszenie, jeżeli ktoś z Państwa nie wyraża zgody na udział dziecka w religii.
3. Terapia logopedyczna – mgr Małgorzata Waligóra
Proszę o zgłoszenie, jeżeli Państwo nie wyrażają zgody na przesłuchanie dziecka przez logopedę.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Deklaracja

Upoważnienie do odbioru
Wypełnione dokumenty należy przekazać nauczycielowi w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Prosimy, aby każde dziecko przyniosło do przedszkola podpisane buciki na zmianę, dzieci młodsze zapasowe ubranka na przebranie w podpisanym woreczku.

Kontakt z przedszkolem:
Tel. 14 613 15 80
e-mail: przedszkole-publiczne@wp.pl

Dziękujemy bardzo za wyrozumiałość i wsparcie w tym trudnym dla nas Wszystkich czasie.

Przedszkolakom życzę pełnego radosnych zabaw, nowych wrażeń i sukcesów roku przedszkolnego. A Rodzicom, aby Wasze dzieci codziennie zaskakiwały Was swoimi nowymi osiągnięciami i sukcesami.

Z poważaniem
Joanna Sroka
Dyrektor Przedszkola