WAKACYJNY DYŻUR

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.373.2021.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina
Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:
od 01 lipca do 15 lipca 2021 r.
Przedszkole Publiczne w Żegocinie zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:
od 16 lipca do 30 lipca 2021 r.
Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych, które obecnie uczęszczają do w/w przedszkoli.
Zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach opiekuńczych należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem i złożenie w Przedszkolu w terminie do 24 czerwca 2021r. do godz. 15.00

ZARZĄDZENIE  https://przedszkole-publiczne-lakta-gorna.pl/dyzur-wakacyjny-2021/zarzadzenie-z-17-czerwca/

KARTA ZGŁOSZENIA https://przedszkole-publiczne-lakta-gorna.pl/dyzur-wakacyjny-2021/karta-zapisu-dziecka-na-dyzur-2021-3/

OŚWIADCZENIE  Oświadczenie rodzica dyżur