Organizacja roku szkolnego 2021/2022

Szanowni Rodzice,

1 września 2021 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022.
W związku z trwającą pandemią COVID-19 nadal obowiązują nas liczne ograniczenia. Proszę o zapoznanie się i stosowanie do zasad obowiązujących w przedszkolu, określonych w Procedurze bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej wynikających z wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej Pobierz

Organizacja pracy przedszkola w okresie pandemii COVID-19:

1. Przedszkole jest czynne od 7.00 do 16.00
Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 8.30.
2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
3. Dzieci do placówki są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
4. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
5. Wychowankowie odbierani będą przez pracowników przedszkola od rodziców/opiekunów prawnych w holu budynku. Kolejny rodzic/opiekun zobowiązany jest do utrzymywania odległości między innymi rodzicami/dziećmi wynoszącą min. 1,5 m.
6. Rodzic powinien wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
7. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola żadnych przedmiotów lub zabawek
8. Dzieci nie przynoszą również jedzenia, wody i innych napojów.
9. W przedszkolu dzieci nie zakrywają ust i nosa (nie chodzą w maseczkach).
10. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
11. Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji
12. Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizoluje dziecko w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola
13. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni w wyjątkowych sytuacjach, przy rygorystycznym przestrzeganiu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przed wejściem do przedszkola, 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi;
(w szatni będzie mogła przebywać ograniczona liczba osób, pozostali będą oczekiwać przed wejściem do budynku);
14. Rodzice dzieci 3 letnich, które po raz pierwszy przyjdą do naszego przedszkola mogą wejść do przedszkola z dzieckiem na kilka minut do szatni pod salę zabaw. Prosimy o skracanie pobytu w szatni do minimum, w celu umożliwienia innym rodzicom przyprowadzenie dzieci do sali. Rodzic musi być zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki oraz zdezynfekować ręce przy drzwiach przedszkola.
16. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

Opłaty za przedszkole:

Bezpłatna realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8:00 do 13:00 .

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza podstawę programową wynosi za każdą rozpoczętą godzinę zajęć 1,00 zł i pobierana jest za usługi świadczone :

– rano od godz. 7:00 do godz. 8:00

– po południu od godz. 13:00 do godz. 16:00

Dzieci 6-letnie – realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – opłata tylko za żywienie.

Opłata za żywienie wynosi:

4,20 zł za dwa posiłki (śniadanie, obiad)

5,00 zł za trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonywać bezpośrednio na konto:

Nr konta: 17 8591 0007 0080 0215 8600 0001

Należy wykonać 2 przelewy:

1. Za żywienie

2. Za opłatę stałą

Tytuł przelewu:

Imię i nazwisko dziecka, adres dziecka, za jaki miesiąc.

Wpłat należy dokonywać do 14 dnia każdego miesiąca.

Za wpłaty dokonane w późniejszym terminie będą naliczane odsetki. Informację o wysokości opłaty otrzymają Państwo w formie pisemnej na początku każdego miesiąca.

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

1. Język angielski – zajęcia prowadzi mgr Dorota Juszczyk

2. Religia – ks. mgr Mariusz Ogorzelec
Proszę o zgłoszenie, jeżeli ktoś z Państwa nie wyraża zgody na udział dziecka w religii.

3. Terapia logopedyczna – mgr Anna Juszczyk
Proszę o zgłoszenie, jeżeli Państwo nie wyrażają zgody na przesłuchanie dziecka przez logopedę.

Przynosimy do przedszkola podpisane buciki na zmianę, dzieci młodsze zapasowe ubranka na przebranie w podpisanym woreczku.
W przedszkolu dzieci nie będą myć zębów.

 

Kontakt z dyrektorem i wychowawcą

Tel. 14 613 15 80

mail: przedszkole-publiczne@wp.pl
Wychowawcy ustalą z Państwem również dodatkowe formy kontaktów.

 

Życzę Państwu dużo optymizmu, zadowolenia oraz satysfakcji z osiągnięć i sukcesów dzieci. 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Joanna Sroka