Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Wstęp deklaracji
Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkola https://przedszkole-publiczne-lakta-gorna.pl/


Dane teleadresowe jednostki:
Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej
Łąkta Górna 168
32-731 Żegocina
tel. 14 613 15 80
e-mail: przedszkole-publiczne@wp.pl

Data publikacji strony internetowej: 10.05.2019 rok

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak
Strona internetowa https://przedszkole-publiczne-lakta-gorna.pl/ nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na to, że:
• pochodzą z różnych, zewnętrznych źródeł,
• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w różnych instytucjach
Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
• filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Strona nie posiada:
• podwyższonej kontrastowości (czarne tło, żółte i białe litery),
• możliwości powiększenia wielkości liter na stronie.
• możliwości zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
Oświadczenie sporządzono dnia: 30 marca 2021 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Aplikacje mobilne
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt do dyrektora szkoły za pośrednictwem poczty elektronicznej: przedszkole-publiczne@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 14 613 15 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna
W zakresie dostępności architektonicznej:

  1. Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
  2. Rozwiązania architektoniczne w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – platforma dla osób niepełnosprawnych.