NASZE PROJEKTY

 

Od 2 września w naszej gminie ruszył kolejny projekt pt” Łąkta Górna przyjazna przedszkolakom” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X Wiedza i kompetencje w rejonie, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Podziałanie 10.1.2  Wychowanie przedszkolne – SPR.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych  na terenie naszej gminy po przez utworzenie  dwóch nowych oddziałów dla 50 dzieci w Przedszkolu Publicznym w Łąkcie Górnej oraz podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dla 100 dzieci poprzez organizację zajęć dodatkowych takich jak: logopedia, rytmika i taniec, zajęcia plastyczno-teatralne, informatyka         i angielski. W ramach projektu zostały wyposażone dwie sale w meble, zabawki oraz pomoce edukacyjno – dydaktyczne  zostało zatrudnionych czterech nauczycieli i woźna. Sale zostaną wyposażone w sprzęt taki jak tablice interaktywne, laptop z oprogramowaniem multimedialnym do zajęć z matematyki dla przedszkoli oraz tablety  na zajęcia informatyczne. Celem zakupu tych urządzeń jest uatrakcyjnienie zajęć         i wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań TIK do placówki przedszkolnej.

W ramach projektu siedmiu nauczycieli skorzysta z szkoleń z tablic interaktywnych w nowoczesnym nauczaniu oraz dwóch nauczycieli od października rozpocznie studia podyplomowe z logopedii oraz  gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, rytmiki i tańca        w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci.

Wartość projektu ogółem wynosi: 460 527,50 zł, w tym dofinansowanie (wkład UE) 391 448,37zł.
Realizacja projektu potrwa do czerwca 2021 roku.

 

ŁĄKTA GÓRNA PRZYJAZNA PRZEDSZKOLAKOM

 

Partner Projektu: Gmina Żegocina
32-731 Żegocina 316
e-mail: gmina@zegocina.pl. tel: 14 648 45 20
Realizator Projektu: Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej
Łąkta Górna 168