Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

GALERIA 2023/2024

GALERIA 2022/2023

KONCEPCJA PRACY

Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej

Podstawa prawna
Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola,
Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324)
 
Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej jest miejscem radosnej i mądrej zabawy.
Tutaj rozpoczyna się droga do świata wiedzy i sukcesu.
Ko n c e p c j a naszej pracy uwzględnia cztery płaszczyzny odniesienia:

 • Dzieci
 • Rodziców
 • Nauczycieli
 • Środowisko i społeczność lokalną

Najważniejsze są jednak dzieci.
To im podporządkowane są cele, zadania i priorytety naszej działalności.


CELE:

 • Realizacja założeń reformy oświatowej
 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo - kształcącej, a także zapewnienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej.
 • Wykorzystywanie nowatorskich form i metod pracy w myśl zasady poprzez zabawę do wiedzy i sukcesu.
 • Realizacja programów  innowacyjnych i edukacyjnych – promowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia
 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami.
 • Promowanie placówki w środowisku i społeczności lokalnej.

 

PRIORYTETY:


Tak skonstruowane i założone cele pozwolą na realizacje naszych priorytetów, którymi są:

 • Umożliwienie  wyrównywania szans edukacyjnych wszystkim dzieciom  i przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole 
 • Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich.
 • Wychowanie, we ścisłej współpracy z rodzicami, i kształtowanie u dzieci optymistycznych cech charakteru takich jak: empatia, dobroć, życzliwość, wrażliwość, otwartość, zaradność, samodzielność, kreatywności, wiara we własne możliwości.
 • Rozwijanie umiejętności przeżywania sukcesów, a także radzenia sobie z porażkami.
 • Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • Angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola.
 • Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia.

Nasze Przedszkole:

 • Zapewnia atrakcyjny i twórczy sposób osiągania sukcesów rozwojowych,
 • Rozwija osobowość dzieci w oparciu o uznany system wartości,
 • Uczy zachowań przyjaznych przyrodzie,
 • Kształci tożsamość narodową, zbliża kultury europejskie,
 • Współdziała z rodzicami i środowiskiem, wspiera działania wychowawcze rodziny
 • Zapewnia pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla dzieci.
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną
 • Przedszkole uwzględnia  w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego
 • Bada indywidualne możliwości dzieci,
 • Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka,
 • Umożliwia dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej,
 • Tworzy warunki promujące bezpieczny i zdrowy  styl życia. Naszą misją jest zaszczepienie u dzieci zamiłowania do ruchu, a także przekazanie im poprzez sport wartości etycznych i moralnych.

Zasady pracy


Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
1.Zasada indywidualizacji
2.Zasada integracji
3.Zasada wolności i swobody działania
4.Zaspakajanie potrzeb dziecka
5.Zasada aktywności
6.Organizowania życia społecznego
 
Metody
 
Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem w/w metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.


MODEL  ABSOLEWNTA


Absolwent przedszkola to dziecko które :

 • zna zasady i normy kultury bycia;
 • wyznaje takie zasady jak: dobro, prawda, piękno;
 • jest ciekawe świata;
 • dąży do pogłębienia wiedzy;
 • rozwija swoje pasje, zainteresowania i talenty;
 • jest otwarte, koleżeńskie w kontaktach z rówieśnikami;
 • samodzielne;
 • posiada elementarne podstawy wiedzy, umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole;
 • posiada poprawną wymowę, bogaty zasób słownictwa;
 • jest wrażliwe na sztukę, piękno otaczającego świata;
 • wie co sprzyja i zagraża zdrowiu;
 • jest odpowiedzialne za własne czyny;
 • jest przygotowane do stawiania czoła trudnościom, kłopotom, które może napotkać na swojej drodze;
 • jest optymistą.

SPOSOBY MOTYWACJI  DZIECI:

 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed całą grupą,
 • pochwała przed rodzicami,
 • oklaski,
 • przydział funkcji.

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIAGNIĘĆ DZIECI

 • Śledzenie losów absolwentów;
 • Udział dzieci w konkursach, akcjach, uroczystościach;
 • Spotkania z absolwentami, którzy odwiedzają przedszkole;
 • Gromadzenie prac dzieci, wystawy;

SPOSOBY DIAGNOZOZWANIA ROZWOJU DZIECI

 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka (3,4,5-latki );
 • Przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna, 6-latki); Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
 • Półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
 • Bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu (planu) dokumentowanie wyników obserwacji,
 • Przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy
 • Przekazanie rodzicom „Informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka” 

RODZICE:
Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

 • Włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola.
 • Informowanie rodziców o sposobach i możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno -pedagogicznej.
 • Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców ( np. prelekcje, spotkania ze specjalistami);
 • Tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.
 • Organizowanie spotkań i uroczystości z udziałem rodziców.

RODZICE:
Sposoby przekazywania rodzicom osiągnięć dzieci:

 • Indywidualne, okazjonalne rozmowy z rodzicami;
 • Spotkania i zebrania z rodzicami;
 • Zajęcia otwarte dla rodziców;
 • Uroczystości przedszkolne oraz organizowane przedsięwzięcia;
 • Wnioski oraz spostrzeżenia po przeprowadzonych obserwacjach dzieci
 • „Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”

NAUCZYCIELE:

 • Podnoszenie jakości pracy i formy doskonalenia własnego warsztatu pracy:
 • Szkoleniowe rady pedagogiczne.
 • Udział w warsztatach i kursach tematycznych.
 • Udział w ogólnopolskich programach i projektach dotyczących pracy z dziećmi.
 • Spotkania ze specjalistami w dziedzinie wychowania.
 • Śledzenie literatury oraz publikacji na stronach internetowych.
 • Systematyczne zapoznawanie się z aktualnościami prawa oświatowego.
 • Systematyczna współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i wychowania.
 • Wymiana i wzbogacanie doświadczeń poprzez kontakt z innymi nauczycielami.

 

ŚRODOWISKO I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA:
Współpraca ze środowiskiem :

 • Organizowanie akcji i przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego.
 • Udział w akcjach organizowanych przez środowisko i społeczność lokalną.
 • Kontynuowanie współpracy z instytucjami i organizacjami.
 • Promowanie placówki w środowisku poprzez:
 • posługiwanie się własnym logo, adresem mailowym, strona internetową ;
 • udział dzieci i nauczycieli oraz rodziców w konkursach i programach organizowanych przez inne placówki organizowanie uroczystości i przedsięwzięć, na których są prezentowane umiejętności dzieci i dokonania placówki oraz są zapraszani goście.

 

 Realizacja zadań przedszkola i jej  formy:

 • zebrania ogólne i zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,
 • organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

W przedszkolu  działa Rada Rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.
Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów.
Placówka współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie oraz zajmującymi się kulturą i tradycją. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych.
Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi.
W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartość tradycji zarówno lokalnych, jak i narodowych.
 
 
 
KIERUNKI  DZIAŁANIA  NA  LATA 2022-2023
1. Aktualizacja i  doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i monitorowanie jego funkcjonowania
2. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, przygotowanie do  obowiązku szkolnego.
3. Wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci poprzez kształtowanie ich zainteresowań z zakresu inteligencji matematycznej
4.  Działania przedszkola na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa dzieci
5. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami
6. Poprzez stwarzanie sytuacji zadaniowych oraz różnorodne formy pracy zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności bez nacisków i przymusu, rozbudzanie jego ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata
7. Poszerzenie działań przedszkola o zajęcia ruchowe, nacisk na edukację sportową.

 

PODSUMOWANIENIE:

 • Koncepcja pracy przedszkola opiera się na tworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego możliwości i potrzeb
 • Tworzeniu warunków do zabawy i nauki, oraz dostarczaniu bodźców do poznawania świata przez własne doświadczenie pozwalające na rozwijanie zainteresowań talentów dzieci.
 • Dzięki bogatemu doświadczeniu i wiedzy nauczycieli wzajemnej, życzliwej współpracy z rodzicami i środowiskiem sprawimy, że nasi absolwenci odniosą życiowy sukces.
 • W myśl maksymy – wszystko zaczyna się w przedszkolu - pragniemy, żeby początek tej drogi był jak najlepszy.
 • Zawarte w naszej koncepcji treści wychowania stanowią spójny system wybranych fundamentalnych wartości, które zostały ujęte w określone zasady wraz z ustalonymi przez nas normami postępowania dla dziecka i dorosłego.
 • Koncepcja jest dokumentem wskazującym kierunki i formy działania, natomiast w jaki sposób są realizowane stanowią regulaminy, procedury oraz harmonogramy działań. Koncepcja jest też dokumentem elastycznym – podlega modyfikacji i modernizacji, gdyż wciąż poszukujemy coraz lepszych i efektywniejszych rozwiązań.

 
Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej

Data dodania: 2022-10-24 09:33:41
Data edycji: 2022-10-31 10:54:54
Ilość wyświetleń: 472

„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat...”

Robert Fulghum

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej